Υπολογισμός Μορίων

Υπολογισμός Μορίων για Εισαγωγικό Σύστημα 1999-2015

Αναλυτικός Τρόπος Υπολογισμού Μορίων για Εισαγωγικό Σύστημα 2016

 

Ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου και το επιστημονικό πεδίο που ενδιαφέρεται να δηλώσει, υπολογίζονται και τα μόριά του με βάση τους γραπτούς βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα και στα ειδικά μαθήματα αν απαιτούνται.

Αν ο υποψήφιος επιλέξει να εξεταστεί και σε 5ο μάθημα προκειμένου να δηλώσει σχολές από δύο Επιστημονικά Πεδία, τότε για κάθε Επιστημονικό Πεδίο λαμβάνονται υπόψη μόνο οι βαθμοί στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα που απαιτούνται για αυτό και οι αντίστοιχοι συντελεστές βαρύτητας.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται συμβολικά ο τρόπος υπολογισμού των μορίων.

Βαθμός Συντελεστής Γινόμενο
Άθροισμα Βαθμών τεσσάρων μαθημάτων ΣΒ 2 2*ΣΒ
Βαθμός 1ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Β1 1,3 (ή 0,9) 1,3 (ή 0,9)*Β1
Βαθμός 2ου μαθήματος αυξημένης βαρύτητας Β2 0,7 (ή 0,4) 0,7 (ή 0,4)*Β2
Βαθμός Ειδικού μαθήματος (εφόσον υπάρχει) Β3 1 (ή 2) 1 (ή 2)*Β3
Άθροισμα των γινομένων A
Σύνολο Μορίων 100*A
Σημείωση:Ο βαθμός του κάθε μαθήματος ανάγεται στην εικοσάβαθμη κλίμακα και στρογγυλοποιείται στο ένα δεκαδικό ψηφίο.
Πιο συγκεκριμένα:
Για επιστημονικά πεδία που ο υποψήφιος δεν έχει απώλεια μορίων, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 20.000 και το σύνολο των μορίων δίνεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 2 x (ΣΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) ] x 100
Για επιστημονικά πεδία όπου υπάρχει απώλεια μορίων από τον Προσανατολισμό που προέρχεται ο υποψήφιος, ο μέγιστος αριθμός μορίων είναι 18.600 και το σύνολο των μορίων του υποψηφίου υπολογίζεται από τη σχέση:
Μόρια = [ 2 x (ΣΒ) + 0,9 x (B1) + 0,4 x (B2) ] x 100
Τέλος, για σχολές όπου απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα, ο μέγιστος αριθμός μορίων που μπορεί να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος είναι 22.00, αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 1, και 24.000 αν ο συντελεστής ειδικού μαθήματος είναι 2. Το σύνολο των μορίων δίνεται γενικά από τη σχέση:
Μόρια = [ 2 x (ΣΒ) + 1,3 x (B1) + 0,7 x (B2) + 1 (ή 2) x B3 ] x 100
Αν απαιτείται εξέταση σε δύο ειδικά μαθήματα, τότε ως βαθμός ειδικού μαθήματος θεωρείται o μέσος όρος των βαθμών στα μαθήματα αυτά. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο ειδικών μαθημάτων υπολογίζεται μετά την αναγωγή των βαθμών των δύο μαθημάτων στην εικοσάβαθμη κλίμακα και εκφράζεται με προσέγγιση δύο δεκαδικών ψηφίων (και κατάλληλη στρογγυλοποίηση αν απαιτείται).