ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Φάκελος ενημερωτικού υλικού: Στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους παραδίδεται στους γονείς – κηδεμόνες ενημερωτικός φάκελος που περιλαμβάνει:
  1. Το πλήρες πρόγραμμα διαγωνισμάτων για όλο το έτος ανά τάξη/ τμήμα.
  2. Τις εβδομαδιαίες ώρες ενημέρωσης γονέων από τους καθηγητές του φροντιστηρίου.
  3. Τους προσωπικούς κωδικούς του μαθητή ώστε οι γονείς να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα μας οποιαδήποτε στιγμή θελήσουν για τις επιδόσεις του μαθητή σε κάθε μάθημα.
  4. Έντυπο με τις επίσημες αργίες του φροντιστηρίου.
  5. Έντυπο με τους υπεύθυνους καθηγητές ανά τμήμα.
 • Εκπαιδευτικό υλικό ΠΟΛΥΤΟΠΟ: Ο μαθητής παραλαμβάνει τα βιβλία και υποστηρικτικό υλικό (φωτοτυπίες – cd rom) την πρώτη εβδομάδα της φοίτησής του ΔΩΡΕΑΝ. Σε περίπτωση απώλειας, υποχρεούται να αντικαταστήσει με δική του δαπάνη, το βιβλίο που έχασε.
 • Φοίτηση: Αποτελεί υποχρέωση των μαθητών να παρακολουθούν, χωρίς απουσίες, τα μαθήματα που διενεργούνται στο φροντιστήριο. Σε περίπτωση απουσίας τους θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση της Γραμματείας.
 • Πρόγραμμα σπουδών: Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς η Διοίκηση των Φροντιστηρίων ανακοινώνει τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε τάξη με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Στην περίπτωση που συγκροτηθεί ιδιαίτερα ολιγομελές τμήμα (1 ή 2 μαθητές) ακολουθείται πρόγραμμα σπουδών με μικρότερο αριθμό διδακτικών ωρών. Κάθε διδακτική ώρα που δεν πραγματοποιείται με ευθύνη του φροντιστηρίου αναπληρώνεται εντός 15 ημερών.
 • Δημιουργία τμημάτων: Στα φροντιστήρια Πολύτοπο α τμήματα αποτελούνται από επτά (7) μαθητές ως μέγιστο αριθμό μαθητών στο τμήμα. Ο αριθμός αυτός συστήνεται στις περιπτώσεις που η παιδαγωγική στάση και η εκπαιδευτική ομοιογένεια των μαθητών επιτρέπουν την ομαλή εξέλιξη της εκπαιδευτικής διεργασίας. Έτσι, στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός των μαθητών σε κάθε τμήμα είναι πέντε (5) ή έξι (6). Κυρίαρχο κριτήριο για τη συγκρότηση των τμημάτων αποτελεί το επίπεδο των μαθητών αφού η σχετική εκπαιδευτική ομοιογένεια βελτιστοποιεί το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα.
 • Ενημέρωση Γονέων – Κηδεμόνων: Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων που σχετίζεται με την εκπαιδευτική πορεία των μαθητών μας υλοποιείται με τους παρακάτω τρόπους:
  1. Μέσω των τριών (3) προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους, (μία τη θερινή και δύο τη χειμερινή περίοδο).
  2. Μέσω της τακτικής μηνιαίας τηλεφωνικής επικοινωνίας του υπεύθυνου τμήματος με τον κηδεμόνα.
  3. Με τη συνδρομή των καθηγητών που παρευρίσκονται σύμφωνα με το πρόγραμμα εβδομαδιαίας ενημέρωσης γονέων.
  4. Με την τακτική μηνιαία αξιολόγηση που διενεργεί ο καθηγητής και αποθηκεύεται στο site του φροντιστηρίου.
  5. Με τηλεφωνικό αίτημα του κηδεμόνα.
     • Απουσίες: Το ωράριο των διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά. Η γραμματεία ενημερώνει για την απουσία του μαθητή στο πρώτο δεκάλεπτο καθυστέρησης της προσέλευσης. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή ο κηδεμόνας του οφείλει να ενημερώσει την γραμματεία και ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει την ίδια ημέρα από τη γραμματεία, την ύλη που διδάχθηκε στο τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα.
     • Διαγωνίσματα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους συντάσσει το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων το οποίο παραδίδεται σε γονείς και μαθητές ενώ παράλληλα αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του φροντιστηρίου. Η συμμετοχή των μαθητών στα διαγωνίσματα κρίνεται επιβεβλημένη αφενός γιατί αποκτούν σημαντική εμπειρία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο και αφετέρου γιατί αξιολογείται η εκπαιδευτική τους πορεία με τρόπο έγκυρο και αξιόπιστο. Η συμμετοχή στα διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική και η γραμματεία ενημερώνει τον κηδεμόνα σε περίπτωση απουσίας.
     • Ενισχυτική διδασκαλία κατόπιν πρότασης του καθηγητή του τμήματος στην Ακαδημαϊκή Διεύθυνση πραγματοποιείται πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος και γίνεται δωρεάν.
     • Δίδακτρα: Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ανακοινώνεται η τιμολογιακή πολιτική, η οποία έχει ενιαία και καθολική ισχύ για το σύνολο των φροντιστηρίων. Τα δίδακτρα προκαταβάλλονται μεταξύ 1ης και 10ης κάθε μήνα. Στην περίπτωση που σοβαροί λόγοι εμποδίζουν την έγκαιρη καταβολή των διδάκτρων, ο κηδεμόνας έχει την υποχρέωση να ενημερώσει τη γραμματεία και να ορίσει μαζί της την ημερομηνία καταβολής τους. Κάθε μαθητής με την έναρξη της φοίτησής του καταβάλει συγκεκριμένο ποσό εγγραφής το οποίο αντιστοιχεί στο έντυπο εκπαιδευτικό υλικό που θα του δοθεί στην αρχή αλλά και κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Το ύψος των διδάκτρων του Ιουνίου εξαρτάται από το πέρας της σχολικής χρονιάς και την ολοκλήρωση της εξεταστικής περιόδου, όπως ορίζεται από το υπουργείο Παιδείας. Τα δίδακτρα της θερινής περιόδου εξοφλούνται το αργότερο 30 μέρες μετά την έναρξη των μαθημάτων.
     • Μηχανογραφικό Δελτίο και Συμβουλευτική: Το Φροντιστήριο  Πολύτοπο βρίσκεται δίπλα στους μαθητές της Γ Λυκείου στη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή της συμπλήρωσης του μηχανογραφικού δελτίου. Προσωπικές συναντήσεις με κάθε μαθητή, γνώση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών κάθε σχολής, εντοπισμός των επιθυμιών του μαθητή, εκτιμήσεις για τη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι οι άξονες που συνθέτουν το πλαίσιο για την ορθή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου. Παράλληλα, από τις πρώτες τάξεις, του Λυκείου διενεργούνται σεμινάρια και εκπονούνται προγράμματα συμβουλευτικής ώστε μέσα από το πλέγμα της πληροφορίας και γνώσης να καθίσταται κάθε μαθητής ικανός για μια επιτυχή επιλογή κατεύθυνσης, επιστημονικών πεδίων και μαθημάτων επιλογής.
     • Αργίες: Το πρόγραμμα σπουδών του φροντιστηρίου δεν ακολουθεί τις αργίες του σχολείου επιδιώκοντας να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τους μαθητές του.

       Οι αργίες για τα Φροντιστήρια ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ για τη σχολική περίοδο που είναι οι παρακάτω:

       28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ)
       17 ΝΟΕΜΒΡΗ
       24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ – 2 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
       30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ (ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ)
       ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
       25η ΜΑΡΤΙΟΥ  (ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)
       Μ. ΠΕΜΠΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
       ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
       ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

       X