Κλειστά Σχολεία και Τηλεκπαίδευση – Τι ισχύει με τις απουσίες μαθητών στην εξ αποστάσεως διδασκαλία (διαδικτυακά μαθήματα)

Όλα τα σχολεία κλείνουν από την Δευτέρα εκτός από τα Δημοτικά και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα. 

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας όσοι μαθητές απουσιάζουν από τα εξ αποστάσεως μαθήματα που ξεκινούν την Δευτέρα στα Γυμνάσια και Λύκεια θα παίρνουν απουσίες καθώς η τελευταία είναι υποχρεωτική.Το alfavita.gr δημοσιεύει την εγκύκλιο που ορίζει τι ισχύει με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση και διδασκαλία (διαδικτυακά μαθήματα) στα σχολεία και τις απουσίες ενώ αναμένεται να δημοσιεύσει και την εγκύκλιο που αφορά τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση.

Ειδικότερα σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Παρουσιολόγιο

Για διευκόλυνση της δημιουργίας και λειτουργίας των διαδικτυακών τμημάτων σας και για την παρακολούθηση των μαθημάτων στα διαδικτυακά τμήματα τηρείται καθημερινά παρουσιολόγιο.

Ο κάθε εκπαιδευτικός συμπληρώνει ανελλιπώς και κάθε μέρα δελτίο καταγραφής απουσιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης υποχρεούμενος να αποστέλλει τις απουσίες, ανά βδομάδα, στη σχολική μονάδα φοίτησης των μαθητών/τριών προκειμένου οι Διευθυντές/τριες να ενημερώνουν την πλατφόρμα του myschool.

Ρόλος ΠΕΚΕΣ

Η οργάνωση των προγραμμάτων της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης συνιστάται να γίνεται σε συνεργασία με τους/τις Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου (ΣΕΕ).Οι Οργανωτικοί Συντονιστές/τριες σε συνεργασία με τους ΣΕΕ κάθε ειδικότητας είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση του ωρολογίου προγράμματος ανά τάξη και για το συντονισμό και την υποστήριξη των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών σε ότι αφορά στο παιδαγωγικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Ειδικότερα, την εποπτεία κάθε τάξης, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, έχει η ΠΔΕ σε συνεργασία με τον ΣΕΕ στου οποίου την παιδαγωγική ευθύνη ανήκει το σχολείο του εκάστοτε εκπαιδευτικού που έχει αναλάβει τη διδασκαλία της κάθε τάξης. Το ίδιο προτείνεται και για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, ωστόσο θα πρέπει να ορίζεται κατά περίπτωση υπεύθυνος ΣΕΕ ανά τάξη ή ειδικότητα.

Επιλογή Εκπαιδευτικών

Στα διαδικτυακά τμήματα διδάσκουν οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου.

Η επιλογή γίνεται σε συνεργασία με τις ΔΠΕ και ΔΔΕ λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία των εκπαιδευτικών στη διδασκαλία των συγκεκριμένων τάξεων και μαθημάτων και τη σοβαρότητα της κατάστασης της υγείας τους.

Βιβλίο ύλης

Τηρείται βιβλίο ύλης από κάθε εκπαιδευτικό το οποίο ενημερώνεται καθημερινά.

Στο τέλος κάθε μήνα και πάντα σε συνεννόηση με τους ΣΕΕ θα ενημερώνονται για την πορεία της ύλης οι σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν οι μαθητές/τριες των τμημάτων.

Ειδήσεις που αφορούν τα κλειστά σχολεία στο alfavita.gr