Ναυτιλιακών σπουδών

Μαθήματα που διδάσκονται ανάλογα με την κατηγορία που κατατάσσονται!

Λογιστικά

 

 1. Λογιστική Ι
 2. Λογιστική ΙΙ
 3. Χρημα/μική Λογιστική
 4. Ναυτιλιακή Λογιστική

 

 

 

Μαθηματικά

 

 1. Μαθηματικά Ι
 2. Μαθηματικά ΙΙ
 3. Γραμμική άλγεβρα
 4. Επιχειρησιακή έρευνα
 5. Ποσοτική Ανάλυση

 

 

 

Στατιστική

 

 1. Πιθανότητες Ι
 2. Πιθανότητες ΙΙ
 3. Στατιστική Ι
 4. Στατιστική ΙΙ (έλεγχος υποθέσεων)
 5. Οικονομετρία Ι
 6. Οικονομετρία ΙΙ

 

 

Οικονομικά

 1. Μακροοικονομικού Ι
 2. Μακροοικονομική ΙΙ
 3. Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική
 4. Μικροοικονομική Ι
 5. Μικροοικονομική ΙΙ

 

 

Χρηματοοικονομικά

 

 1. Χρηματοοικονομικά μαθηματικά
 2. Χρηματοοικονομική διοικητική
 3. Χρηματοδότηση επιχειρήσεων
 4. Χρηματοοικονομική θεωρία
 5. Παράγωγα

Τεχνολογικά

 

 1. Στοιχεία τεχνικής μηχανικής
 2. Στοιχεία μηχανικής υλικών.
 3. Στοιχεία μηχανών
 4. Ηλεκτροτεχνία